Regulamin sklepu internetowego KrainaZabawy, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2023 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy KrainaZabawy.pl, działający pod adresem www.krainazabawy.pl, prowadzony jest przez Monikę Garczarek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KrainaZabawy Monika Garczarek z siedzibą w 62-040 Puszczykowo, ul. Wrzosowa 4, REGON 300537162, NIP 6912113613, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej oznaczona jako: „KrainaZabawy”).
 2. Dane kontaktowe:

a) adres pocztowy: KrainaZabawy, ul. Wrzosowa 4, 62-040 Puszczykowo.

b) adres poczty elektronicznej: biuro@krainazabawy.pl

c) tel. 61 89 99 111 (opłata, jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

3.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży Produktów, zasady wykonywania tych umów, dokonywania za pośrednictwem Sklepu internetowego rezerwacji Produktów znajdujących się w asortymencie KrainaZabawy oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

4.    Wszystkie Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

5.    Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień lub dokonywania rezerwacji, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet

b) posiadanie przeglądarki internetowej:

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari 5.0

c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)

d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

6.    Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7.    Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto niżej wymienionych zwrotów, należy je rozumieć w podanym poniżej znaczeniu chyba, że z kontekstu ich użycia wynika co innego:

a) CENA – określona w polskich złotych i uwzględniająca podatek należna KrainieZabawy kwota tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy chyba, że warunki promocji stosowane przez KrainęZabawy stanowią inaczej;

b) KLIENT – (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna, albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona do uzyskania prawnie skutecznej zgody swojego przedstawiciela ustawowego, przy czym, co do zasady, umowy zawierane z KrainąZabawy mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych sprawach życia codziennego;

c) KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku;

d) DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE;

e) USTAWA – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

f) KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z KrainąZabawy czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; z tożsamych co Konsument praw, korzysta również osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca z KrainąZabawy czynność prawną, związaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeżeli z treści czynności tej wynika że nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

g) PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio  z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

h) REGULAMIN – oznacza niniejszy Regulamin;

i) KONTO KLIENTA – oznaczony indywidulaną nazwą (loginem) oraz hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu internetowego, w którym gromadzone są dane Klienta w tym informacje o złożonych Zamówieniach;

j) PRODUKT – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a KrainąZabawy;

k) SKLEP INTERNETOWY – platforma umożliwiająca dokonywanie Zamówień przez Klienta, prowadzona przez KrainęZabawy, stanowiąca zespół stron internetowych połączonych ze sobą, dostępna pod adresem www.krainazabawy.pl;

l) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Klientem a KrainąZabawy;

ł) UŻYTKOWNIK – osoba korzystająca ze Sklepu internetowego, która nie zawarła Umowy Sprzedaży;

m) ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży (ułatwienie techniczne). Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja zamówienia przez KrainęZabawy oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

§ 2 Rejestracja i logowanie

 1. KrainaZabawy świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.krainazabawy.pl
 2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
 3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, podanych podczas rejestracji.
 5. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez KrainaZabawy wysłana wiadomość, potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej, potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 6. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
 7. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie do Sklepu internetowego, na adres KrainaZabawy, ul. Wrzosowa 4, 62-040 Puszczykowo żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 8. KrainaZabawy może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

a) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

b) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

c) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

d) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 3 Zamówienia

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane przez stronę internetową Sklepu internetowego www.krainazabawy.pl
 2. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, którego treść w trakcie procedury składania zamówienia wyświetla się klientowi na ekranie monitora i w celu podjęcia dalszych czynności, w ramach składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest oświadczyć poprzez zaznaczenie właściwego pola, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 3. Elementem procedury składania Zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, podanych podczas składania Zamówienia w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych, jako obligatoryjne, jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy za pośrednictwem Sklepu internetowego skompletować zamówienie, wybrać obszar dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz Zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać Zamówienie przez naciśnięcie na przycisk Potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Naciśnięcie na przycisk oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 5. Klient kompletuje Zamówienie korzystając z funkcji koszyka. Przez naciśnięcie na przycisk Dodaj do koszyka, Klient dokonuje wyboru towaru, znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera rozmiar, jeśli towar jest oferowany w różnych rozmiarach. Po naciśnięciu na przycisk Realizuj zamówienie, Klient wybiera obszar dostarczenia towaru. Klient wybiera sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.
 6. W formularzu zamówienia należy wskazać:

a) imię i nazwisko oraz adres Klienta,

b) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;

c) dane odbiorcy, adres oraz nr telefonu, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.

7.    Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.

8.    Produkt zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.

9.    Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje Cenę oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed oraz w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

10. W trakcie procedury składania Zamówienia, aż do momentu naciśnięcia na przycisk Potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty, Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Produktu, obszaru dostarczenia Produktu, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru i ilości należy nacisnąć na przycisk + / -, Ikonę kosza na śmieci widoczne na stronie Sklepu internetowego, podczas procedury składania Zamówienia.

11. Złożenie Zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru dostarczenia Produktu, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk Potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

12. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie przedsiębiorcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktu, będącego przedmiotem Zamówienia.

13. Po złożeniu przez Klienta zamówienia na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub Koncie Klienta, jeśli Klient z niego korzystał podczas składania Zamówienia, zostanie niezwłocznie wysłana przez KrainęZabawy wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi po uprzednim wyrażeniu przez niego na to zgody, wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

14. W przypadku braku zamówionego Produktu w magazynie, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony Produkt z góry, KrainaZabawy zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§ 4 Ceny

 1. Informacje o Cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Ceny Produktów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień oraz dokonywaniu rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Ceny Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana Ceny Produktu nie ma wpływu na Zamówienia oraz rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 5. W przypadku, gdy Produkt zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:

a) gotówką przy odbiorze zamówionego towaru - Klient dokonuje zapłaty odbierając towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej;

b) przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) - przelew tradycyjny lub płatność elektroniczną kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem za pośrednictwem Przelewy24, iMoje, Twisto, Blik.

§ 5 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

 1. Produkty zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Jeśli Produkt zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Produkt jest dostarczany za pośrednictwem wybranej przez przedsiębiorcę firmy kurierskiej lub innego wyznaczonego przewoźnika.
 3. Produkty zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane w dni robocze.
 4. Dostarczenie Produktu zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne i każdorazowo koszty dostarczenia zamówionego Produktu ponosi Klient.
 5. Koszty dostarczenia zamówionego Produktu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są każdorazowo uzależnione od zmiennych czynników, jak np. wielkości dostarczanego Produktu, czasu, w jakim firma kurierska doręczy zamówiony Produkt Klientowi, ilości kilometrów koniecznych do pokonania przez kuriera, jednakże zawsze Klient przed złożeniem zamówienia informowany jest o wysokości kosztów dostarczenia Produktu.
 6. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego, wynosi do 5 dni roboczych licząc od dnia:

a) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Produktu od dnia wysłania do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji,

b) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej od dnia otrzymania przez KrainaZabawy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

7.    Produkty zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawionym przez KrainaZabawy dokumentem sprzedaży (faktura, paragon), obejmującym przedmiot zamówienia.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 USTAWY Klient będący Konsumentem lub korzystająca z tożsamych praw osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, dla której zakup nie ma charakteru zawodowego, która zawarła za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument lub korzystająca z tożsamych praw osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, dla której zakup nie ma charakteru zawodowego, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub korzystająca z tożsamych praw osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, dla której zakup nie ma charakteru zawodowego, objęła towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta lub korzystająca z tożsamych praw osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, dla której zakup nie ma charakteru zawodowego, osoba trzecia - inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub korzystająca z tożsamych praw osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, dla której zakup nie ma charakteru zawodowego, objęła w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część, bądź w którym wskazana przez Konsumenta lub korzystającą z tożsamych praw osobę fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, dla której zakup nie ma charakteru zawodowego, osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 3. Konsument lub korzystająca z tożsamych praw osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, dla której zakup nie ma charakteru zawodowego - może odstąpić od umowy, informując KrainaZabawy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze skorzystania z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, wypełnienia go i wysyła na adres KrainaZabawy, ul. Wrzosowa 4, 62-040 Puszczykowo, przy czym Klient nie ma obowiązku korzystania z załączonego formularza i może samodzielnie sporządzić oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w którym wystarczy, że zawarta zostanie wola Konsumenta zwrócenia do sklepu internetowego towaru.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ta uważna jest za niezawartą, jeśli Klient będący Konsumentem lub korzystającą z tożsamych praw osobą fizyczną, prowadząca działalność gospodarczą, dla której zakup nie ma charakteru zawodowego, złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim KrainaZabawy przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument lub korzystająca z tożsamych praw osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dla której zakup nie ma charakteru zawodowego ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował KrainaZabawy o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: KrainaZabawy, ul. Wrzosowa 4, 62-040 Puszczykowo z dopiskiem Zwrot.
 7. Konsument lub korzystająca z tożsamych praw osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, dla której zakup nie ma charakteru zawodowego, zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy KrainaZabawy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub korzystającej z tożsamych praw osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą, dla której zakup nie ma charakteru zawodowego o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi lub korzystającej z tożsamych praw osobie fizycznej, prowadząca działalność gospodarczą, dla której zakup nie ma charakteru zawodowego, wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub korzystającej z tożsamych praw osobie fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą, dla której zakup nie ma charakteru zawodowego, sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez KrainaZabawy oraz z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w punkcie 12 poniżej.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez KrainaZabawy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument lub korzystająca z tożsamych praw osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, dla której zakup nie ma charakteru zawodowego, chyba, że Konsument lub korzystająca z tożsamych praw osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, dla której zakup nie ma charakteru zawodowego, wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument lub korzystająca z tożsamych praw osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, dla której zakup nie ma charakteru zawodowego nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. KrainaZabawy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub korzystającej z tożsamych praw osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą, dla której zakup nie ma charakteru zawodowego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub korzystającej z tożsamych praw osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą, dla której zakup nie ma charakteru zawodowego, dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument lub korzystająca z tożsamych praw osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, dla której zakup nie ma charakteru zawodowego, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub korzystającej z tożsamych praw osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, dla której zakup nie ma charakteru zawodowego w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

13.   W przypadku, kiedy Klient nie skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy oraz nie poinformuje sklepu o rezygnacji z zamówienia, a rozpocznie się już proces logistyczny i przesyłka z zamówionym towarem nie zostanie przez Klienta odebrana, wówczas wszelkie koszty związane z wysyłką i zwrotem paczki pokrywa Klient.

§ 7 Reklamacje

DOTYCZY KONSUMENTÓW:

1.  KrainaZabawy odpowiada wobec Konsumenta lub korzystającej z tożsamych praw osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą dla której zakup nie ma charakteru zawodowego za brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży na zasadach określonych w Dyrektywie oraz rozdziale 5a Ustawy.

DOTYCZY PRZEDSIĘBIORCÓW:

 1. KrainaZabawy jest zobowiązany do dostarczenia Przedsiębiorcy towaru bez wad fizycznych i prawnych i ponosi wobec Przedsiębiorcy odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

DOTYCZY KONSUMENTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW:

 1. Reklamacje na piśmie można składać za pośrednictwem poczty e-mail na adres reklamacje@krainazabawy.pl z dopiskiem Reklamacja.
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć KrainaZabawy dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
 3. Klient, który składa reklamację, jest zobowiązany na koszt KrainaZabawy dostarczyć wadliwy towar do KrainaZabawy, ul. Wrzosowa 4, 62-040 Puszczykowo. Firma nie przyjmuje paczek obciążonych opłatą za doręczenie przesyłki. Wszelkie rozliczenia następują po rozpatrzeniu reklamacji.
 4. KrainaZabawy rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać również na adres poczty e-mail biuro@krainazabawy.pl
 6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, KrainaZabawy zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Media-Home); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy przedsiębiorcy telekomunikacyjnego).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§ 9 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez KrainaZabawy. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji, zamówienia lub w formularzu rezerwacji oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów KrainaZabawy, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez sklep internetowy. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newsletteru, naciskając na link umieszczony w stopce każdego Newsletteru, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk Wypisz się.

§ 10 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") informujemy, że:

a) Administratorem danych osobowych Klienta, zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedający KrainaZabawy Monika Garczarek z siedzibą na ul. Wrzosowa 4, 62-040 Puszczykowo, NIP: 691-211-36-13, REGON: 300537162. Dane kontaktowe: tel. 61 89 99 111, e-mail biuro@krainazabawy.pl (zwana dalej także "Sklepem Internetowym"); będąca właścicielem domeny internetowej krainazabawy.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

b) Sprzedający przetwarza dane osobowe:

 • w celu zawarcia umowy sprzedaży na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z Nami umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
 • w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
 • w celu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi bądź gwarancji wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
 • w celach dowodowych (archiwalnych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
 • w celu przesyłania naszych ofert marketingowych (newsletter), informacji dotyczących promocji, nowości w naszym sklepie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. A RODO)
 • przekazując je do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
  a) świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  b) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  c) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • przekazując je do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przechowywane w celu wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną przetwarzane będą do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

d) Dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

 • naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firma księgowa, firmy kurierskie, kancelaria prawna, usługi informatyczne.
 • innym niezależnym odbiorcom: bankom i leasingodawcom, których działalność umożliwia zakup towarów w naszym sklepie internetowym w systemie ratalnym, bądź wzięcie przedmiotu zakupu w leasing.
 • umowa powierzenia danych osobowych została stworzona zgodnie z uregulowaniami zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

e) Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

f) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, czyli otrzymywania drogą elektroniczną Newsletteru lub SMS, każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo odwołania zgody w każdym czasie, poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres biuro@krainazabawy.pl lub poprzez tel. 61 89 99 111, sklep dopuszcza również inną formę kontaktu jeżeli klient wyrazi taką chęć. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

g) W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

h) Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;
 • informacje na temat płatności i historię płatności;
 • informacje o zakupie ratalnym, jeśli Cię dotyczą;
 • informacje na temat zamówień.

2.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 1/b., Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o.

3.    W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

4.    W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

5.    W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

6.    W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

7.    W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

8.    Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO")

9.    Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce Regulamin sklepu. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej www.krainazabawy.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.
 4. KrainaZabawy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez umieszczenie na stronie internetowej sklepu nowego Regulaminu, zaś w przypadku stałych klientów zarejestrowanych na stronie sklepu, nowy Regulamin zostanie przesłany im, na podane KrainaZabawy adresy poczty e-mail.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Załącznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

4) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować firmę KrainaZabawy, ul. Wrzosowa 4, 62-040 Puszczykowo o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze wysłania pisma pocztą na adres: KrainaZabawy, ul. Wrzosowa 4, 62-040 Puszczykowo z dopiskiem Zwrot.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2.    Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres: KrainaZabawy, ul. Wrzosowa 4, 62-040 Puszczykowo z dopiskiem Zwrot.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY