schleich

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „FIGURKI SCHLEICH DO ZDOBYCIA” w dniach od 15 maja 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.
 
§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
  1. Organizator- „TM Toys” sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, adres e-mail: biuro@tmtoys.pl.pl, numer telefonu: 91 43 111 50
  2. Sklep – Wszystkie sklepy partnerskie: stacjonarne i internetowe, które posiadają w swojej ofercie produkty firmy Schleich i będące na oficjalnej liście partnerów Akcji Promocyjnej dostępnej na stronie www.konkursschleich.pl – załącznik nr 2
  3. Akcja Promocyjna– przygotowana przez Organizatora, przy współpracy Sklepów stacjonarnych i internetowych, oferta „FIGURKI SCHLEICH DO ZDOBYCIA”, w ramach której, za zakupy Towarów, Uczestnik otrzymuje Pieczątki, których odpowiednią liczbę może później wymienić na Figurkę Schleich; szczegółowe zasady Akcji Promocyjnej są określone w niniejszym Regulaminie.
  4. Towary– wszystkie produkty firmy „Schleich”, znajdujące się w ofercie handlowej Sklepu.
  5. Uczestnik– osoba fizyczna, która akceptuje niniejszy Regulamin oraz dokonuje zakupu Towarów w Sklepie.
  6. Kupon– kupon uzyskany w Sklepie partnerskim, którego wzór stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.
  7. Pieczątka – firmowa pieczątka Sklepu (będącego partnerem Akcji Promocyjnej i znajdującego się na oficjalnej liście zamieszczonej na stronie www.konkursschleich.pl- załącznik nr 2) otrzymywana za zakupy Towarów.
  8. Figurka Schleich – figurka firmy Schleich, przyznana Uczestnikowi Akcji Promocyjnej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 
§ 2
1. Niniejszy Regulamin określa, obowiązujące każdego Uczestnika, zasady otrzymywania Figurek Schleich przy wykorzystaniu Kuponu.
2. Wydawanie Pieczątek w ramach Akcji Promocyjnej będzie następowało w okresie od 15 maja 2018 r. włącznie do dnia 30 czerwca 2018 r. włącznie. Decydująca dla otrzymania Pieczątki będzie data zakupu, zaś decydująca dla otrzymania realizacji Kuponu, będzie data złożenia w Sklepie ważnego Kuponu.
3. Akcja Promocyjna organizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dla Sklepów stacjonarnych i internetowych.
4. Regulamin Akcji Promocyjnej nie podlega regulacjom określonym w przepisach Ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540, ze zm.).
7. Kupony nie podlegają wymianie na pieniądze w jakiejkolwiek formie.
 
§ 3
Akcja Promocyjna opiera się na następujących zasadach:
1. Każdy Uczestnik ma prawo zakupienia wybranej Figurki Schleich za 1 grosz, przy czym możliwość zakupienia Figurki Schleich w promocyjnej cenie jest uzależniona od liczby uzyskanych na Kuponie przez Uczestnika Pieczątek. Za każde 5 pieczątek na jednym kuponie, Uczestnik jest uprawniony do zakupu w sklepie stacjonarnym dowolnie wybranej figurki Schleich, z asortymentu aktualnie znajdującego się w ofercie handlowej sklepu stacjonarnego biorącego udział w Akcji Promocyjnej, przy czym, żeby mógł zakupić figurkę za 1 grosz w danym sklepie stacjonarnym, musi dokonać jednorazowego zakupu produktów marki Schleich na kwotę co najmniej 15 zł. Za ten zakup, Uczestnik otrzyma kolejną pieczątkę.
Figurki Schleich, jakie Uczestnik może otrzymać w ramach niniejszej Akcji promocyjnej są następujące:
a) jedna dowolna Figurka Schleich z serii zielonej - za 5 Pieczątek,
b) jedna dowolna Figurka Schleich z serii czerwonej - za 7 Pieczątek
c) jedna dowolna Figurka Schleich z serii żółtej - za 9 Pieczątek
d) jedna dowolna Figurka Schleich z serii: szarej, brązowej, czerwonej, żółtej lub 2 figurki z serii zielonej - za 10 Pieczątek

2. Za każde jednorazowo wydane minimum 75 zł w sklepach internetowych, na produkty marki Schleich, Uczestnik otrzyma kupon wraz z 5 pieczątkami oraz jest uprawniony do zakupu w sklepie internetowym dowolnie wybranej figurki Schleich z serii zielonej za 1 grosz, z asortymentu aktualnie znajdującego się w ofercie handlowej sklepu biorącego udział w Konkursie lub Uczestnik może zbierać dalej pieczątki. Jeżeli wybrana figurka Schleich, nie będzie dostępna w asortymencie, sklep internetowy wybierze losowo figurkę z danej serii. Jeśli Uczestnik skorzysta z uprawnienia do zakupu figurki Schleich za 1 grosz w sklepie internetowym, fakt ten zostanie odnotowany na kuponie.

3. Powyższe w szczególności oznacza, że:
                 I.  Za każde wydane 15 zł lub wielokrotność tej kwoty na produkty Schleich Uczestnik otrzyma pieczątkę na kuponie, np. 75 zł – 5 pieczątek, 90 zł – 6 pieczątek, 150 zł - 10 pieczątek itd.
                 II. Kwoty z różnych paragonów nie sumują się. Uczestnik otrzymuje pieczątkę za każdorazowo wydane pełne 15 zł na produkty marki Schleich lub wielokrotność tej sumy.
                 III. Jeśli Uczestnik dokona zakupu figurek Schleich za jednorazową kwotę niższą niż 15 zł, nie otrzyma żadnej pieczątki.
                 IV. Uczestnik jest uprawniony do dokonywania poszczególnych zakupów, premiowanych pieczątkami na kuponie w różnych sklepach, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących zakupu w sklepach internetowych.
                V. Uczestnik jest uprawniony do uzyskiwania następnych pieczątek na kuponie wystawionym przez sklepy internetowe za kolejne zakupy w sklepach stacjonarnych, przy czym jeżeli Uczestnik będzie chciał dokonać kolejnych zakupów w sklepie internetowym wszystkie przysługujące mu pieczątki otrzyma na nowym kuponie.
                 VI. Pieczątki na różnych kuponach nie sumują się, tj. np. w razie posiadania przez Uczestnika dwóch pieczątek na jednym kuponie oraz trzech pieczątek na drugim kuponie, nie jest uprawniony do skorzystania z możliwości zakupu produktu Schleich za 1 grosz.
                VII. Uczestnik może zgłosić się do sklepu stacjonarnego z czterema pieczątkami, dokonać wymaganego zakupu za 15 zł, za ten zakup otrzyma piątą pieczątkę i jednocześnie będzie uprawniony do zakupu produktu Schleich za 1 grosz.
4. Podstawowymi warunkami otrzymania przez Uczestnika Figurki Schleich są:
1) dokonanie – w okresie od 15 maja 2018 r. włącznie, do dnia 30 czerwca 2018 r., włącznie – przez Uczestnika zakupów produktów firmy Schleich w Sklepie, za cenę co najmniej 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych). Za każde 15,00 zł wydane na Produkty firmy Schleich, Uczestnik otrzyma jedną Pieczątkę (co oznacza, że za zakup Towarów o wartości wyższej niż 30,00 zł, Uczestnik otrzyma 2 Pieczątki, za zakup o wartości wyższej niż 45,00 zł 3 Pieczątki itd.),
2) pobranie oraz prawidłowe wypełnienie Kuponu,
3) uzyskanie i pobranie odpowiedniej liczby Pieczątek,
4) dostarczenie – w terminie do dnia 30.06.2018 r. – wypełnionego Kuponu zgodnie z regulaminem do Sklepu będącego na oficjalnej liście partnerów Akcji Promocyjnej. Jednocześnie z dostarczeniem Kuponu Uczestnik kupuje wybraną Figurkę Schleich za jeden grosz, z odpowiedniej serii, z asortymentu obecnie dostępnego w danym Sklepie, zgodnie z zasadami z pkt. 1.
5. Kupon wraz z Pieczątkami, z chwilą realizacji, podlega odpowiedniemu opieczętowaniu przez Sklep i nie podlega ponownej realizacji oraz nie będzie zwracany Uczestnikowi.
6. Jeśli Uczestnik zrealizuje Kupon, może uzyskać nowy Kupon, z tym, że wcześniejsze Pieczątki nie podlegają zaliczeniu.
7. Realizacji podlegają tylko ważny Kupon, który spełnia łącznie następujące przesłanki:
a) jest zgodny ze wzorem znajdującym się w załączniku niniejszego Regulaminu,
b) został odebrany w Sklepie; nie jest możliwe posługiwanie się kuponem będącym kopią oryginalnego Kuponu,
d) nie został uszkodzony mechanicznie,
e) jest wypełniony niepodrobionymi lub nieprzerobionymi Pieczątkami
f) do kuponu zostały dołączone dowody zakupu (w oryginale lub w kopii) Towarów.

8. W przypadku przedstawienia do realizacji Kuponu niespełniającego wymogów wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu, Organizator lub Sklep są uprawnieni do odmowy wydania Uczestnikowi Figurki Schleich w promocyjnej cenie 1 grosza.

9. W przypadku przedstawienia do realizacji Kuponu, co do którego istnieją uzasadnione przypuszczenia, iż został on przerobiony lub podrobiony, Organizator lub Sklep są uprawnieni do jego zatrzymania celem ustalenia autentyczności. W takim przypadku, postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio.

10. Figurki Schleich, zakupione w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej, nie podlegają zwrotowi na gotówkę ani wymianie na inną Figurkę Schleich, co w żadnym razie nie wyłącza uprawnień przysługujących konsumentom z mocy prawa, w tym w szczególności uprawnień związanych z rękojmią.

 

§ 4

1. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą uzyskać status Uczestnika, wyłącznie za zgodą swojego prawnego opiekuna.

2. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Sklepy oraz inne podmioty bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie Akcji Promocyjnej, a także członkowie najbliższych rodzin wyżej wymienionych osób, tj. małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo.

§ 5

1) Informacja o Akcji Promocyjnej zawarta na stronach internetowych i materiałach reklamowych nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2) Wyciąg z niniejszego Regulaminu Akcji Promocyjnej, zamieszczony na Kuponie, jest jedynie skróconą wersją niniejszego Regulaminu. W sprawach nieobjętych wyciągiem zamieszczonym na Kuponie, zastosowanie znajdą postanowienia pełnej wersji Regulaminu.

§ 6

Figurka Schleich wybrana przez Uczestnika nie podlega jakiejkolwiek zamianie albo zwrotowi za wyjątkiem rękojmi z kodeksu cywilnego.

§ 7

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik obowiązany jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania Figurki Schleich lub innego zdarzenia sprzecznego z regulaminem Akcji Promocyjnej, skierować na piśmie do Organizatora celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

§ 8

1. Organizator zamieści skrócony regulamin Akcji Promocyjnej na Kuponach oraz pełny Regulamin na stronie internetowej www.konkursschleich.pl

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.Szybka wysyłka

Szybka wysyłka

Wysyłka w ciągu 24 godzin

Czytaj więcej
Formy płatności

Formy płatności

By zapewnić pełny komfort zakupów, serwis oferuje różne formy płatności

Czytaj więcej
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Gwarancja bezpiecznych zakupów i ochrona danych osobowych

Czytaj więcej
Kontakt

Kontakt

Tu znajdziesz kontakt do sklepu i ważne informacje związane z obsługą Klienta

Czytaj więcej